Wydarzenia w Polsce w 2023 roku z udziałem Polonii Australijskiej (29.06 - 24.09.2023)

 

W bieżącym roku miały miejsce różne inicjatywy rządowe i pozarządowe jak również Rady Polonii Świata, skierowane do Polonii i Polaków za Granicą, w których brali udział przedstawiciele Polonii australijskiej, reprezentujący organizacje z Sydney, Melbourne i Perth. Poniżej przedstawiam je w kolejności wydarzeń.

 

VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, Warszawa (29 czerwca – 2 lipca 2023), pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Zjazd został zorganizowany wspólnie przez Radę Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Wzięło w nim udział 330 delegatów z zagranicy z 46 krajów, tym 14 osób reprezentujących Australię (w kolejności alfabetycznej): Andrzej Dłubak, Bożena Iwanowski OAM, Małgorzata Kwiatkowska, Aleksander Oczak, Barbara Pawlik, Zbigniew Słomowski, Grzegorz Sobala, Grzegorz Turski, Grażyna i Janusz Tydda, Lidia Witko, Dr Włodzimierz Wnuk, Małgorzata Wray i Stanisław Zdziech. Najliczniej reprezentowana była Polonia ze Stanów Zjednoczonych (36 delegatów), Niemiec (35), Wielkiej Brytanii (33) oraz Polacy z Litwy (31). Agresja Rosji prowadzona przy wsparciu Białorusi uniemożliwiła udział delegatów organizacji polskich z tych krajów.

Zjazd był okazją do przeprowadzenie bilansu tego, co udało się zrobić w ciągu minionych lat w środowiskach polskich poza granicami kraju oraz dyskusji nad istotnymi zagadnieniami, dotyczącymi aktualnych problemów i przyszłości Polonii, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

Zjazd rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Następnie w sali plenarnej Sejmu RP toczyły się obrady sesji inauguracyjnej prowadzonej przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską. Podczas sejmu polonijnego głos zabierali przedstawiciele polskiego rządu, parlamentu, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz delegaci organizacji należących do Rady Polonii Świata z przewodniczącym Jarosławem Narkiewiczem na czele. Wieczorem uczestnicy Zjazdu wzięli udział w koncercie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach, siedzibie Zespołu od ponad 73 lat.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się spotkaniem z przedstawicielami polskich władz w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie wiele organizacji otrzymało z rąk ministra Jana Dziedziczaka odznakę honorową za zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Wśród odznaczonych było Stowarzyszenie „Nasza Polonia” z Australii. Następnie w asyście wojska zostały złożono wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza, po czym wszyscy spotkali się z Parą Prezydencką w Pałacu Prezydenckim. Dzień zakończył się przyjęciem w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Obrady merytoryczne toczyły się trzeciego dnia w Pułtusku w czterech blokach tematycznych: (1) organizacje polskie za granicą, gdzie Dr Włodzimierz Wnuk był jednym z prelegentów, (2) kultura, oświata, duszpasterstwo – gwarantem polskiej tożsamości, gdzie Bożena Iwanowski OAM była prelegentem w panelu dot. oświaty, (3) młodzież polonijna – zaangażowanie i patriotyzm, (4) sport, turystyka, przedsiębiorczość, który współprowadziła i moderowała Małgorzata Kwiatkowska.

Podczas ostatniej sesji dokonano podsumowania VI Zjazdu, wysunięto wnioski na przyszłość i przyjęto rezolucje Zjazdu. Jedną nich była propozycja , aby wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i polskimi władzami w przyszłym roku zorganizować Światowy Zjazd Młodzieży Polonijnej w Polsce.  

Najazd Rosji na Ukrainę i tocząca się ponad półtora roku wojna spowodowały, że w obradach i rozmowach delegatów występował nowy wątek – sytuacja międzynarodowa, położenie Polski, a także jej rozwój i bezpieczeństwo. Podczas ostatniego dnia Zjazdu delegaci uczestniczyli we mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Więcej szczegółowych informacji o przebiegu każdego dnia obrad, udziale w nim gości honorowych, imprezach towarzyszących, odznaczeniach, końcowych wnioskach i przyjętych rezolucjach wraz z licznymi zdjęciami można znaleźć pod linkiem witryny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 

http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=8484&fbclid=IwAR1lWwwXpq7RSyF8zqfzRZeStfzE5KlJ2cWoGMl7BpUFG9nWDAJDHwDM6Dg

Zdj.1 VI ZPiPzZ, od lewej:J.Tydda, G.Tydda, M.Wray, S.Zdziech, B.Iwanowski, B.Pawlik, Z.Słomowski, M.Kwiatkowska, W Wnuk, L.Witko, A.Dłubak, foto G.Turski

 

Zdj.2, VI ZPiPzZ, Delegacja Australii w Sejmie, w trzecim rzędzie od lewej G. Turski, M. Wray, L. Witko, B. Iwanowski, S.Zdziech i A. Oczak, foto PAI

 

Zdj.3 VI ZPiPzZ, Sesja plenarna w Sejmie RP, przemawia M.Kwiatkowska, foto PAI

Zdj.4 VI ZPiPzZ, W oczekiwaniu na złożenie wienców, w środku delegacja z Australii - M.Wray, W.Wnuk i M.Kwiatkowska, foto PAI

Zdj.5 VI ZPiPzZ, Uczestnicy u Prezydenta RP, foto PAI

Zdj.6 VI ZPiPzZ, Uczestnicy Zjazdu w Pułtusku, foto PAI

 

XVII Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą, Górny Śląsk (3-11 lipca 2023)

Jest to coroczne wydarzenie organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN), na które zapraszani są nauczyciele polonijni z całego świata. W tym roku w konferencji wzięło udział 40 przedstawicieli szkolnictwa z 13 krajów. Australię reprezentowała Małgorzata Wray, dyrektor Szkoły Polskiej w Perth. Tematyka konferencji dotyczyła historii Polski w latach 1918–1989, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego, represji niemieckich oraz sowieckich wobec obywateli polskich.

Uczestnicy mieli okazję poznać skomplikowaną historię Górnego Śląska i zwiedzić Częstochowę, Katowice, Tarnowskie Góry, Opole, tereny Zaolzia, a także Górki Wielkie – miejsce związane z Zofią Kossak-Szczucką, polską powieściopisarką, współzałożycielką dwóch tajnych organizacji w okupowanej Polsce: Frontu Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom Żegota oraz tragiczną śmiercią polskich pilotów Żwirki i Wigury.  Nauczyciele zwiedzili też miejsca pamięci narodowej, takie jak: muzea, kościoły, cmentarze. Wykłady odbywały się w lokalnych oddziałach i delegaturach IPN województwa śląskiego, gdzie uczestnicy mogli poznać najnowszą historię nawiązującą do obchodów 100-lecia powstań śląskich.

Podczas warsztatów uczestnicy zostali zaznajomieni z najnowszymi metodami nauczania historii współczesnej oraz nowymi formami pracy z materiałami edukacyjnymi IPN. Konferencja umożliwiła uczestnikom Spotkań Polonijnych zdobycie nowych doświadczeń, bez wątpienia pogłębiła wiedzę historyczną oraz przyczyniła się do poszerzenia umiejętności w nauczaniu historii dzieci i młodzieży. Nauczyciele zostali wyposażeni w najnowsze materiały edukacyjne IPN, które pomogą w realizacji zajęć z historii najnowszej w szkołach. Warsztaty prowadzone były w ciekawy i zrozumiały sposób z uwzględnieniem spraw ważnych, niekiedy trudnych w historii Polski. Polonijni nauczyciele oceniają tę inicjatywę IPN bardzo wysoko nazywając Spotkania Polonijne czasem wymiany doświadczeń oraz niezwykle cennym wydarzeniem.

 

Zdj.7 XVII PSzHN - Uczestnicy Spotkania z Historią, foto M.Wray

 

Zdj.8 XVII PSzHN, M.Wray z uczestnikami Spotkania z Historią, foto PAI

 

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej Za Granicą, Jachranka (5 – 9 lipca 2023) pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy

Kongres, który odbył się w Jachrance pod Warszawą, zorganizowany został przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego przy współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ośrodkiem Rozwoju Polonijnej Edukacji za Granicą oraz Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.

Do udziału w kongresie zaproszono osoby działające na rzecz rozwoju edukacji i nauki polskiej za granicą. Uczestniczyło w nim około 500 osób z 41 krajów, m.in. z Chin, Indii, Australii, Ameryki Północnej i Południowej oraz wielu krajów europejskich. Z Australii udział wzięli: Elżbieta Cesarski, Kasia Davis, Bożena Iwanowski OAM, Magorzata Kwiatkowska i Marianna Łacek OAM.  W bogatym programie były m.in. panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty i szkolenia metodyczne, spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami oraz przedstawicielami rządu.

Kongres miał na celu wymianę doświadczeń i wzmocnienie polonijnej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki w świetle wyzwań stojących w XXI wieku przed Polonią i Polakami żyjącymi poza krajem, a także określenie konkretnych zadań zmierzających do wsparcia Polaków mieszkających zagranicą w sferze nauczania języka polskiego i promocji naszej kultury.

Wszyscy zgodzili się, że nauka języka polskiego jest kluczową sprawą promocji Polski, utrwalenia polskiej tożsamości narodowej i polskiej kultury.

Z przebiegiem kongresu i jego rekomendacjami można zapoznać się pod linkiem

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica, a na witrynie PAI z relacja z inauguracji tego wydarzenia

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=27835

 

Zdj.9 I SKEiNzG, od lewej E.Cesarska, B.Iwanowska, M.Kwiatkowska, foto M.Wray

 

Zdj.10 I SKEiNzG, Czlonkowie Prezydium Rady Polonii Świata z prezesem Instytutu Rozwoju Języka Polskiego, od lewej: T.Pilat (Szwecja), J.Narkiewicz (Litwa), prof.J.Gołębiowski (IRJP), M.Kwiatkowska (Australia), A.Zając (Niemcy), A.Suchanek (Czechy), foto PAI 

VIII Światowy Kongres Polonistów, Kraków (12-14 lipca 2023)

Tegoroczny Kongres pod hasłem „FILOLOGIA OD/NOWA” odbył się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczestniczyło w nim ponad 200 naukowców z wielu krajów na pięciu kontynentach. Z Australii brała udział Marianna Łacek OAM, która przedstawiła swoje refleksje z tego wydarzenia w Pulsie Polonii, link Puls Polonii (zrobtosam.com).

XIX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów (12-18 lipca 2023) pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

W Festiwalu uczestniczyło 20 zespołów, z Ukrainy, Mołdawii, Brazylii, Litwy, Kanady, Australii, USA, Czech, Litwy i Niemiec, w sumie z czterech kontynentów. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią to wielkie święto folkloru wróciło na Podkarpacie. Rozpoczęło się barwnym korowodem zespołów paradujących głównymi ulicami Rzeszowa do Rynku, na którym uroczyście nastąpiło otwarcie Festiwalu. Przez kolejne dni tradycyjnie zespoły występowały przed mieszkańcami Rzeszowa i okolicznych miejscowości, a Koncert Galowy Festiwalu odbył się 17 lipca w Hali Podpromie w Rzeszowie. Australię reprezentował zespół Pieśni i Tańca „Kukułeczka” z Perth, więcej informacji pod linkiem http://wspolnotapolska.org.pl/festiwal_rzeszow/index.php

Zdj.11 XIX SFPZF, Zespół "Kukułeczka" z Perth, foto PAI

Finał XIV Edycji Konkursu „Być Polakiem”, Zamek Królewski w Warszawie (2 sierpnia 2023)

W dniu 2 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce Gala XIV edycji konkursu "Być Polakiem” z udziałem tegorocznych laureatów z całego świata, zaproszonych gości oraz patronki Konkursu  ambasador RP we Włoszech Anny Marii Anders.

W tym roku wśród wyróżnionych był Jakub Taskow, 6-letni uczeń Polskiej Szkoły w Sydney, który wraz z mamą i dziadkami przybył na tę uroczystość. W Gali brała udział również Małgorzata Kwiatkowska, członek Komitetu Honorowego Konkursu.

Na konkurs wpłynęło 1210 prac z 36 krajów w dziedzinach – plastyka, utwory literackie, opracowania na temat polskich wynalazców oraz czynu zbrojnego żołnierzy generała Władysława Andersa.

Pragnę przypomnieć, ze konkurs skierowany do dzieci i młodzieży polonijnej (wiek od 6 do 22 lat)  obejmuje zarówno prace plastyczne, literackie, jak i filmy, w zależności od kategorii wiekowej, a konkurs dla nauczycieli dotyczy konspektu z lekcji na zadany temat.

 Celem konkursu „Być Polakiem” jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. Opracowując zadania konkursowe uczestnicy nabywają nowej wiedzy o Polsce, jej historii i nabierają biegłości językowej. Te umiejętności zwiększają z kolei ich pewność w mówieniu o Polsce i kreowaniu jej dobrego wizerunku.

Laureaci są zapraszani do Polski na tygodniową wycieczkę przed Galą, gdzie mają okazję poznać ojczyznę swoich przodków w wycieczce śladami polskości po kraju.

Pomysłodawczynią Konkursu jest poseł RP, Joanna Fabisiak, a organizatorem – fundacja „Świat na tak”, który organizuje razem ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Więcej informacji na temat przebiegu Finałowej Gali jak również wypowiedzi zaproszonych gości i liczne zdjęcia można znaleźć pod linkiem "Stowarzyszenie Wspólnota Polska" (wspolnotapolska.org.pl).

Zdj.12 Gala Konkursu "Być Polakiem", na froncie od lewej Jakub Taskow z dyplomem, poseł J.Fabisiak i nieznana uczestniczka, foto PAI

Zdj.13 Gala Konkursu „Być Polakiem”, podczas wręczania medali i dyplomów, foto PAI


XXI Światowe Igrzyska Polonijne wraz z XXVII Sejmikiem Sportowych Działaczy Polonijnych w Nysie, Głuchołazach i Wrocławiu (26 – 31 sierpnia 2023) pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Światowe Letnie Igrzyska Polonijne odbywają się co dwa lata na przemian z Igrzyskami Zimowymi. Organizatorem jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Ministerstwem Sportu, a partnerem Polski Komitet Olimpijski (PKOl) zapewniający odpowiedni poziom merytoryczny zawodów.  W tym roku połączono Igrzyska ze Światowym Polonijnym Sejmikiem Działaczy Olimpijskich PKOl. Ceremonia otwarcia Igrzysk z prezentacją wszystkich uczestników i zapaleniem znicza olimpijskiego odbyła się w nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w Nysie, mieście, które w tym roku świętuje swoje 800-lecie. Australię reprezentowali: Adam Biziuk, Andrzej Dobrowolski, Małgorzata Kwiatkowska oraz Paweł Gospodarczyk z żoną Mirosławą. Zawodnicy mieli do wyboru dwie z 18 dyscyplin sportowych.

Przed rozpoczęciem Igrzysk Renata Mauer-Różańska (dwukrotna złota medalistka olimpijska w strzelectwie) wraz z Małgorzatą Kwiatkowską zostały zaproszone do uczestnictwa w programie telewizyjnym  „Pytanie na Śniadanie” gdzie miały okazję przybliżyć ideę igrzysk olimpijskich i polonijnych oraz promować zawody, które rozgrywane były  najpierw w Nysie, Głuchołazach i pobliskich miejscowościach w woj. opolskim, a następnie we Wrocławiu. Udział w Polonijnych Igrzyskach jest okazją do integracji polonijnej wspólnoty, wymiany doświadczeń i umacniania naszej polskości podczas fair play rywalizacji.  

Obrady Sejmiku Polonijnych Działaczy Sportowych przebiegały równolegle w godzinach wieczornych, po zawodach. Działacze wraz z przedstawicielami PKOl oraz KPRM i MSZ dyskutowali na temat sposobów lepszego docierania ze sportem do środowisk polonijnych na całym świecie, rozwoju nowoczesnych form komunikacji pomiędzy środowiskami polonijnymi, udziale olimpijczyków w sportowym życiu polonijnym oraz wspieraniu i promowaniu ważnych, cyklicznych polonijnych wydarzeń sportowych jak np. Bieg Niepodległości, Dzień Olimpijski, itp. Powołane zostało grono dziennikarskie do koordynowania dalszych działań. Planowane są spotkania z użyciem platformy Zoom Meeting.

Starościna Sejmiku, Anita Wojtowicz, mieszkająca w Paryżu obiecała przygotować Polonię do wspierania polskich olimpijczyków podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Więcej informacji i zdjęć można znaleźć pod linkiem http://wspolnotapolska.org.pl/igrzyskaletnie/2023/.

Zdj. 14 XXI SIG, Uroczyste otwarcie w Hali Nysa, foto PAI

Zdj. 15 XXVII SSDP, Uczestnicy z Australii od lewej A.Biziuk, M.Gospodarczyk, M.Kwiatkowska, A.Dobrowolski, P.Gospodarczyk, foto M.Kwiatkowska

Zdj.16 M.Kwiatkowska i R.Mauer-Różańska w programie TPV „Pytanie na Śniadanie”, foto R.Mauer-Różańska

 VI Światowe Forum Mediów Polonijnych, Warszawa (22-24 września 2023) pod honorowym patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM)

Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych (ŚSMP) zorganizowało 3-dniowe Forum obejmujące cykl wykładów, spotkań i dyskusji wokół tematów budowania wspólnoty mediów polonijnych i wyzwań, przed jakimi w obecnych czasach stoją wszystkie redakcje mediów społecznościowych.

W wydarzeniu wzięło udział 65 uczestników z sześciu kontynentów (27 krajów). Byli to głównie przedstawiciele redakcji gazet i magazynów polonijnych, a także radiowcy i dziennikarze portali internetowych.  Australijskie media reprezentował Grzegorz Turski (Express Polsko-Australijski) oraz (Puls Polonii).

Podczas inauguracji w KPRM, na którą była również zaproszona Federacja Mediów Polskich na Wschodzie (FPMnW),  uczestników uroczyście powitał minister Jan Dziedziczak - pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Tam też toczyła się debata nt. tożsamości i budowania stabilnej wspólnoty mediów polonijnych, w której udział wzięli minister Jan Dziedziczak, Teresa Sygnarek – prezes ŚSMP oraz Rajmund Klonowski - prezes FPMnW. Moderatorem był Jakub Dybek, dyrektor TVP Polonia

Podczas Forum nie zabrakło przedsięwzięć edukacyjnych. Drugiego dnia na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego polonijne redakcje mogły się dowiedzieć więcej o piramidzie informacyjnej, setce dziennikarskiej, prawach autorskich do zdjęć czy tekstów i możliwościach korzystania ze sztucznej inteligencji w pracy dziennikarskiej. Dużo miejsca poświęcono dyskusjom na temat przyszłości mediów polonijnych, współpracy z dziennikarzami z Ukrainy i budowaniu propolskiego lobby. Atrakcją dla uczestników było zwiedzanie z przewodnikami pałacyków w Łazienkach Królewskich.

Trzeciego dnia miały miejsce warsztaty dyskusyjne. Omówiono też sprawę dwujęzyczności poza krajem oraz bilansu publikacji w języku polskim i kraju zamieszkania. Nie zabrakło przedsięwzięć edukacyjnych. Forum zakończyło się przyjęciem uchwał i wniosków, wśród których znalazły się nowe pomysły na współpracę między redakcjami polonijnymi na całym świecie. Więcej informacji i zdjęcia można znaleźć pod linkiem  https://www.ssmp.eu/artykul/69,relacja-z-vi-swiatowego-forum-mediow-polonijnych?fbclid=IwAR35bI8ibPZ0dW7yae8MGVm2yK-ajk9w_lS9lzf_8L91j75FP0H1zhMCETg

Zdj.17 VI ŚFMP, Uczestnicy Światowego Forum Mediów Polonijnych, foto T.Sygnarek

 

Opracowała Małgorzata Kwiatkowska

na podstawie informacji własnych i przekazanych przez osoby z Australii uczestniczące w wydarzeniach; autorzy zdjęć są podani pod każdym zdjęciem.