Wydarzenia w Polsce i na Litwie z udziałem Polonii australijskiej w 2022 roku

 

Kongres „Kraj – Emigracja” w Warszawie, 3-6 września 2022

W sobotę, 3 września, w Zamku Królewskim w Warszawie zainaugurowano organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (SWP), pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Światowy Kongres „Kraj–Emigracja”.  Uczestniczyło w nim ponad 350 Polaków z 34 krajów. Australię reprezentowali: Małgorzata Kwiatkowska, prezes RNPA (członek Komitetu Programowego Kongresu) , Ita Szymańska, rzecznik RNPA, Bogumiła Żongołłowicz z Melbourne (Stowarzyszenie Polskich Pisarzy na Obczyźnie), Adam Biziuk, prezes Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton (Sydney) oraz Leszek Wikarjusz (SPK Australia). Stronę polską reprezentowali przedstawiciele polskich władz, świata biznesu, nauki i organizacji pozarządowych.

Kongres był kontynuacją Konferencji, która odbyła się w Rzymie w 1990 r. pod patronatem Ojca Św. Jana Pawła II. Było to pierwsze spotkanie osób z całego świata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W tegorocznym Kongresie, po 32 latach,  nawiązano do słów Papieża wygłoszonych na inauguracyjnym wydarzeniu: „Nasza Ojczyzna jest wspólną matką, jest naszym wielkim zbiorowym obowiązkiem”.

Podczas Kongresu w serii paneli w Sejmie i Polskim Komitecie Olimpijskim dyskutowano o polskiej racji stanu w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej i wspieraniu jej realizacji przez Polonię i Polaków za Granicą. Intencją Kongresu była wymiana wiedzy, informacji i doświadczenia oraz nakreślenie strategii promocji naszej Ojczyzny i budowanie Jej dobrego imienia na świecie.  Przedstawiciele rządu szczególnie zwracali uwagę na rolę Polonii i Polaków przebywających za granicą Polski i prosili o aktywne działania w tej mierze. Zanotowano wypowiedzi delegatów organizacji polonijnych  zwracających uwagę na konieczność wspierania przez Polskę wysiłków Polonii, działającej w wolontariacie przy ograniczonych zasobach, w promowaniu Ojczyzny, albowiem jest to, jak powiedział Papież Jan Paweł II, nasza wspólna odpowiedzialność.  Podkreślono ważną rolę młodego pokolenia. Zebrani zgodzili się, że praca nad budowaniem wspólnoty pokoleniowej łączącej środowiska polskie i Polaków poza Polską jest obustronnym zadaniem dla Polski i Polonii.

Kongres sformułował apel do Polonii na całym świecie, w którym postulowano utrwalanie i umacnianie wspólnoty wszystkich Polaków i osób polskiego pochodzenia, o refleksje nad zagrożeniami przed jakimi stoi nasza Ojczyzna, o wzmożone działania na rzecz kultywowania i umacniania polskiej tożsamości, języka, kultury oraz tradycji chrześcijańskiej. Apelowano również o zjednoczenie narodowej wspólnoty w celu budowania pozytywnego wizerunku Polski i lobbingu polskich spraw w świecie, oraz tworzenie innowacyjnej polskiej gospodarki i konkurencyjności przemysłu wykorzystując potencjał Polonii, a także zachowanie dorobku i dziedzictwa Polonii w krajach zamieszkania oraz kultywowanie pamięci historycznej. Więcej informacji o przebiegu obrad, udziale w nim gości honorowych oraz imprezach towarzyszących znajduje się na witrynie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pod linkiem http://www.wspolnotapolska.org.pl/kraj_emigracja2022/index.php.

 

 Kongres „Kraj-Emigracja” uczestnicy z Australii, od lewej Leszek Wikarjusz, Ita Szymańska, Małgorzata Kwiatkowska, Bogumiła Żongołłowicz i Adam Biziuk, foto: Polonijna Agencja Informacyjna (PAI)

 

Kongres „Kraj-Emigracja”, inauguracja na Zamku Królewskim w Warszawie, foto PAI

 

 Kongres „Kraj-Emigracja”, delegacja Litwy na Zamku Królewskim w Warszawie, foto M. Kwiatkowska

 

 

 Kongres „Kraj-Emigracja”, od lewej Jarosław Narkiewicz - Wiceprezes Związku Polskiego na Litwie, Tadeusz Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, foto M. Kwiatkowska

 

Kongres Kraj- Emigracja”, na terenie Zamku, od lewej I.Szymańska, M.Kwiatkowska, B.Żongołłowicz, foto: ze zbiorów B.Żongołłowicz

 

Kongres „Kraj-Emigracja” panel „Polski kapitał gospodarczy na świecie” od lewej: prof. Konrad Raczkowski (UKSW), Jadwiga Emilewicz (posłanka na Sejm RP), Pawel Dobrowolski (PFR),  Grzegorz Słomkowski (PAIH), prof. Piotr Moncarz (USA), Malgorzata Kwiatkowska (Australia) foto: PAI.

 

Kongres „Kraj-Emigracja”, z tancerkami ZPiT „Mazowsze” w Otrębusach, foto: M.Kwiatkowska

Polonijne Forum Ekonomiczne w Karpaczu, 6 -8 września 2022.

W Karpaczu odbyło się 31. Forum Ekonomiczne, będące największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań i dyskusji o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach. Przedstawiano konkretne rozwiązania i innowacyjne pomysły.

Co roku Forum Ekonomiczne gości premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz inne najważniejsze osoby sceny politycznej i gospodarczej naszego kraju. W tym roku w obradach wzięło udział 4 tys. gości z wielu państw świata.

W ramach 31. Forum Ekonomicznego miało miejsce również Polonijne Forum Ekonomiczne organizowane przez ministra Jana Dziedziczaka, Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” oraz Fundacją Instytut Studiów Wschodnich. Stanowiło ono miejsce spotkań i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego – osób polskiego pochodzenia z całego świata, łącznie w 16 panelach dyskusyjnych. Australię reprezentowała Małgorzata Kwiatkowska, prezes RNPA, która uczestniczyła w panelu dyskusyjnym pn. „Sport dla promocji Polski”.

Celem Forum było zwrócenie uwagi na potencjał Polonii, jego znaczenie dla relacji gospodarczych i społecznych, który można wykorzystać poprzez budowanie miejsca spotkania i dyskusji wybitnych osób polskiego pochodzenia.

Otwierając je, minister Jan Dziedziczak, potwierdzając wagę przykładaną przez rząd RP do kwestii polonijnych, zaprezentował film z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą, w którym Premier RP Mateusz Morawiecki obiecał, że rząd polski nadal będzie wspierał Polaków na całym świecie, ale jednocześnie liczy na współpracę dla dobra naszej wspólnej Ojczyzny.

Poza Polską żyje obecnie wg szacunków MSZ co najmniej 1/3 wszystkich Polaków; tj. 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, niemieckiej i włoskiej). Jest to wielki potencjał gospodarczy i kulturowy i ma niebagatelne znaczenie ekonomiczne.

Dyskusje odbyły się w panelach tematycznych: promocja polskiej żywności w świecie poprzez środowiska polonijne, networking polskiego biznesu poza granicami, polski rynek medyczny dla Polonii, budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą, wyzwania edukacji polonijnej, polskie uczelnie dla Polaków z zagranicy, programy pomocy dla Ukrainy, a także promocja Polski poprzez sport.

Gośćmi paneli, oprócz przedstawicieli Polonii i Polaków mieszkających poza Polską (m.in. w USA, Kanadzie, Szwajcarii, na Litwie, Szwecji, Belgii i Australii) byli prezes IPN Karol Nawrocki, prezes GUS dr Dominik Rozkrut, minister Jan Kasprzyk (szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych), dyr. Dept Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Sławomir Kowalski

W dyskusjach uczestniczył również arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, który został uhonorowany nagrodą  Polonijnego Forum Ekonomicznego.

Nagrodę głównego Forum Ekonomicznego - Człowieka Roku - przyznano prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu, a nagrodę Firmy Roku – Grupie Polsat Plus.

 

 

Forum Ekonomiczne,  od lewej M.Kwiatkowska, bp. Mieczysław Mokrzycki (Lwów), Teresa Berezowska (Kanada) foto: Teresa Berezowska

 

Forum Ekonomiczne, panel „Sport dla promocji Polski” od lewej amb. Witold Rybczyński (PKOl), Robert Korzeniowski (wielokrotny złoty medalista olimpijski w maratonie), Jerzy Walczak (Szwecja) i Małgorzata Kwiatkowska (Australia), foto: PAI

 

Forum Ekonomiczne, od lewj M.Kwiatkowska, Marek Rudnicki, foto: M.Kwiatkowska

 

Forum Polonijne w Wilnie i Zjazd Rady Polonii Świata (RPŚ) w Wilnie, 15-18 września 2022

Wydarzenia zostały zorganizowane wspólnie przez Prezydium RPŚ i Związek Polaków na Litwie, przy wsparciu finansowym ze środków przeznaczonych na pomoc Polonii i Polakom za granicą z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rozpoczęto Mszą Świętą w Ostrej Bramie, a obrady toczyły się w Domu Kultury Polskiej metodą hybrydową, co pozwoliło uczestniczyć w nich osobom z całego świata. 

W Forum Polonijnym pod hasłem „Wierni tradycji – gotowi na wyzwania XXI wieku”, w którym uczestniczyli przedstawiciele 24 organizacji polonijnych na świecie, z Australii udział wzięli: Małgorzata Kwiatkowska, Elżbieta Cesarska, Ania Niedźwiadek, Henryk Kurylewski oraz Grzegorz Machnacki (członkowie Prezydium RNPA).

Obecni byli także goście z Polski i Litwy, z Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z Senatu RP, ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz organizacji „Polska 360”.

W ramach Forum Polonijnego, z udziałem ekspertów i delegatów, dyskusję zgrupowano w sześciu panelach tematycznych: „Młodzież i harcerstwo”, „Oświata i nauka”, Sport i Turystyka”, „Kultura i folklor”, Patriotyzm i polskie lobby” oraz „Duszpasterstwo i tradycje chrześcijańskie”. W dyskusjach poruszono wiele wątków, dużo rozmaitych kwestii i podjęto próby rozwiązań istniejących problemów.

W najliczniej obsadzonym panelu „Młodzież i harcerstwo” zastanawiano się nad sukcesją organizacji polonijnych, co trzeba zmodyfikować w działalności organizacji w porównaniu z przeszłością czy obecnie, aby zachęcić młodzież do działalności w strukturach organizacji społecznych. Harcerze zapewniali o swoim planie na przyszłość. Podkreślano pozytywny efekt doceniania pracy koordynowanej przez młodszych działaczy, wzajemnej wymiany konstruktywnych opinii, zauważenia wysiłków i czasu poświęconego wolontariatowi przez działaczy starszego pokolenia.

Podczas dyskusji na temat kultury delegaci zastanawiali się nad definicją kultury i jej twórcami w kontekscie życia poza Polską, bo kultura to nie tylko folklor, to także słowo, obraz i dźwięk. Uczestnicy z Australii, Ania Niedźwiadek i Grzegorz Machnacki przedstawili festiwal „PolArt” oraz Dzień Muzyki Polskiej („PolMusica”) z konkursem młodych telentów promujących muzykę polskich kompozytorów,  które odbywają się w Australii, jako potencjalne przykłady modelu promocji polskiej kultury wśród szerszej publiczności wielokulturowej również w innych krajach.  

W sobotę 17 września odbył się zjazd wyborczy RPŚ. Z ramienia RNPA uczestniczyły w nim Małgorzata Kwiatkowska i Ania Niedźwiadek.

Nowym przewodniczącym RPŚ został Jarosław Narkiewicz, wiceprezes Związku Polaków na Litwie, a wiceprezesami RPŚ - Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Dominik Roszak, wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Zjazd zatwierdził również pozostałych członków Prezydium na czteroletnią kadencję, w tym Małgorzatę Kwiatkowską z RNPA. Ania Niedźwiadek, prezes Federacji Polonii Australii Zachodniej, weszła do Komisji Statutowej.

Uczestnicy wydarzeń w Wilnie złożyli wieńce na cmentarzu na Rossie w Wilnie i w Ponarach oraz uczestniczyli w słynnych Dożynkach w Solecznikach. Więcej informacji pod linkiem http://rada-polonii-swiata.org/wiadomosci.php?id=131/.

 

Forum i Zjazd Rady Polonii Świata w Wilnie, uczestnicy, zdjęcie własnością uczestników Zjazdu

 

Opracowała Małgorzata Kwiatkowska

Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej