Wieczór Wspomnień – Bankiet - Rady Naczelnej Polonii Australijskiej z Polonią Australii Południowej

 

Rada Naczelna Polonii Australijskiej (RNPA) od 70 lat skupia Polaków żyjących w Australii, stanowiąc centralny kontakt między polskimi Federacjami, Polonią światową i Polską. Dzięki tej kooperacji Polonia zachowuje wartości i tradycje narodowe utrzymywane przez wiele pokoleń emigrantów polskich we wszystkich zakątkach świata.
Obecnie do RNPA należą 22 organizacje polonijne ze wszystkich stanów Australii i Australijskiego Terytorium Stołecznego.  Przez 70 lat RNPA pozostaje w przyjaznych kontaktach z administracją rządową Australii na wszystkich szczeblach podkreślając wkład Polaków w rozwój Australii.

Z okazji 53. Zjazdu Rady Naczelnej Polonii Australijskiej w Adelajdzie, stolicy Australii Południowej i obchodów 70-lecia Rady, w Domu Polskim przy Angas Street, odbył się Wieczór Wspomnień – bankiet - z udziałem zaproszonych gości - Konsul Generalnej RP dr Moniki Kończyk, Konsul Honorowej RP w Adelajdzie, pani Gosi Hill, księdza prowincjała  Tadeusza Przybylaka oraz księdza Michała Skiby. Obecni byli członkowie nowo wybranego prezydium Rady z prezes Małgorzatą Kwiatkowską i wiceprezesem prof. Marianem Radnym, oraz prezes Federacji Polskich Organizacji w Australii Płd (FPO SA) Edward Dudziński, prezes Federacji Australii Zachodniej Anna Niedźwiadek, prezes Federacji Polskich Organizacji w Qld (FPOwQ) Henryk Kurylewski oraz delegaci Rady obecni za Zjeździe (oprócz stanu Wiktoria i Australijskiego Terytorium Stołecznego z powodu restrykcji covid-19). Wieczór prowadziła Anna Niedźwiadek, członek prezydium RNPA.

Konsul Generalna RP dr Monika Kończyk powitała zebranych dziękując gospodarzom, FPO SA, za zorganizowanie galowego przyjęcia oraz wręczyła medal Pro Patria Henrykowi Kurylewskiemu z Qld. Po zakończeniu obiadu zespół folklorystyczny z Adelajdy „Tatry” zachwycił obecnych młodością, pięknem narodowych strojów, polskimi pieśniami i wspaniałym tańcem. Folklor ludowy utrzymywał polskość w narodzie w okresie ponad 100-letniej niewoli Polski podzielonej między carską Rosję, królewskie Prusy i cesarstwo Austrowęgierskie (1772 – 1918). Folklor ludowy wyrażany tańcami i tradycyjnymi strojami budzi w Polakach dumę, tęsknotę i pragnienie zachowania na zawsze piękna i oryginalności stworzonej przez wiele generacji naszych przodków. Oklaskom nie było końca, na co „Tatry” w pełni zasłużyły.

Następnie Prezes Rady M.Kwiatkowska odczytała list gratulacyjny od Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, ministra Adama Kwiatkowskiego i wspólnie z wiceprezesem Rady M. Radnym wręczyli medale oraz dyplomy RNPA przyznane przez Kapitułę Medalu RNPA. W tym roku przyznano medale ośmiu wybitnym działaczom polonijnym: z Australii Płd (4), Wiktorii (2), NPW (1) i QLD (1). Medale wręczono osobom obecnym na uroczystości. Byli to: dr Robert Czernkowski z NPW, Maria Hock, Marysia Thiele i Edward Dudziński z Australii Płd. Pośmiertnie medal otrzymał dr Andrzej Czechowicz z Australii Płd, w którego imieniu medal odebrał syn dr Gustaw Czechowicz.
Również wręczono medale trzem działaczom: Bogumile Filip (NPW) oraz Adamowi i Teresie Grabkom (TAS), których wyróżniono medalem RNPA w ubiegłym roku, lecz z powodu restrykcji pandemicznych nie było możliwości dokonania tego wcześniej. Trzy nieobecne osoby (Lucyna Artymiuk i Helen Evert z Melbourne oraz Krystyna Tkaczyk z Brisbane)  otrzymają medale podczas uroczystości polonijnych w danym stanie.

Następnym punktem programu był pokaz krótkiego filmu z działalności RNPA na przestrzeni 70-lat. Film zawierał historyczne zdjęcia i wywiady z wszystkimi żyjącymi prezesami oraz duszpasterzami Rady. Można go obejrzeć na youbube: https://youtu.be/03wM17BgIDY. Koordynacją realizacji filmiku zajmowała się Ania Niedźwiadek.

Tego wieczoru prof. Marian Radny, oficjalnie otworzył wystawę prezentowaną w dużym audytorium Domu Polskiego pn. Kalendarium Historyczne RNPA. Wystawa powstała wspólnym wysiłkiem zespołu - prezydium RNPA, Włodzimierza Wnuka oraz Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, z szatą graficzną i logo zaprojektowanymi przez Vitka Skoniecznego. Koncepcja wystawy, koordynacja prac i opracowanie są autorstwa prof.  Mariana Radnego. Dwadzieścia kolorowych plansz przedstawia strukturę RNPA wraz z jej komisjami, organami doradczymi i organizacjami członkowskimi oraz 70-letnie kalendarium wydarzeń dotyczących przedstawionej tematyki jak edukacja, młodzież, kultura, dziedzictwo, współpraca z rządem polskim i Polonią Świata, dobre imię Polski i Polaków i inne.  

Wieczór Wspomnień był doskonałą okazją dla Polonii w Australii Płd. do poznania działaczy z innych stanów i wymiany wzajemnych doświadczeń. Gratulowano wyróżnionym medalem i dziękowano organizatorom – prezydium RNPA oraz FPO w SA.

 

Kilka słów o Medalach RNPA.

Kapituła Medalu Rady Naczelnej Polonii Australijskiej od 12 lat przyznaje Medale RNPA osobom zasłużonym w pracy na rzecz Polonii i Polski. Wyróżnienie przyznawane jest osobom lub zespołom mogącym wykazać się znaczącym dorobkiem w pracy na rzecz Polonii i Polski w przynajmniej jednej z trzech kategorii głównych: wybitny działacz Polonii australijskiej, wybitny Polak, zasłużony dla Polonii australijskiej.

Działacze, popularyzujący język polski, polską kulturę, sztukę, literaturę, historię, dziedzictwo polskie lub osiągnięcia naukowe, nie muszą być pochodzenia polskiego i nie muszą należeć do organizacji polonijnych. Zgłoszeń kandydatów do wyróżnienia medalami dokonują organizacje polonijne zrzeszone w RNPA. Organizacja zgłaszająca kandydata ma obowiązek dostarczenia wniosku z uzasadnieniem i ze szczegółami działalności nominowanego. Wnioski, raz w roku, rozpatruje Kapituła Medalu RNPA.
Każdego roku na Zjeździe Delegatów RNPA ogłaszane s
ą nazwiska osób wyróżnionych medalami. Do tej pory medalem RNPA wyróżniono 194 osoby.

 

Opracowała Marysia Thiele

 

 

Na zbiorowym zdjęciu na scenie (po wręczeniu medali RNPA) stoją od lewej: Bogumiła Filip, Teresa Grabek, Adam Grabek, Robert Czernkowski, Marian Radny, Marysia Thiele, Marysia Hock, Małgorzata Kwiatkowska, Gustaw Czechowicz, Edward Dudziński, Konsul Monika Kończyk, Henryk Kurylewski

 

Konsul wręcza medal H.Kurylewskiemu foto B.Filip

 

Polonia z Adelajdy foto B.Filip

 

Gosia Hill i Basia Andrusiewicz foto B.Filip 

 

Podczas kolacji foto B.Filip

 

Podczas kolacji z wystawą w tle foto B.Filip

 

 Ks.M.Skiba ks.T.Przybylak S.Zak R.Dzierzba foto B.Filip

 

Wieczór Wspomnień - Basia Małgorzata Iwona foto B.Kwiatkowska

 

Tatry dziewczęta foto B.Filip

 

Tatry tańczą  foto B.Filip

 

Tatry tańczą  foto B.Filip

 

Tatry foto M.Thiele