Komunikat Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej o 48. Zjeździe Delegatów – Brisbane 28/29 maja 2016 roku

 

W dniach 28-29 maja 2016 roku odbył się w Brisbane, w Domu Polskim w Milton, 48. Zjazd Delegatów Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA).
Przewodniczącym Zjazdu został wybrany dr. Z. Derwiński (VIC), sekretarzami: p. Helena Andrusiewicz (QLD), p. Małgorzata Kwiatkowska (NPW) oraz p. Marian Radny (NPW), zaś asesorami: p. Zofia Cyganiuk (NPW) oraz dr Włodzimierz Wnuk (QLD).
Na Zjazd przybyło 32 Delegatów, którym przyznano łącznie 61 mandatów. Przybyli na Zjazd Delegaci reprezentowali niemal wszystkie organizacje członkowskie Rady. Decyzją Zjazdu, w poczet Delegatów włączono również przedstawicieli organizacji przyjętych na nowych członków Rady –PolArt Inc., której pełna nazwa brzmi Polish Visual and Performing Arts in Australia and New Zealand Inc., zarejestrowaną w Melbourne oraz Stowarzyszenie im.Tadeusza Kościuszki w Darra (Brisbane). W oparciu o informację p. P. Zająca, Delegata z Południowej Australii, Delegaci przedyskutowali również sytuację Federacji Polskich Organizacji w Australii Południowej. Po dyskusji i głosowaniu Delegaci przyznali, niejednomyślnie, 5 mandatów Federacji Australii Południowej. Prezydium RNPA zostało zobowiązane do pełnego wyjaśnienia sytuacji Federacji Polskich Organizacji w Australii Południowej. Oficjalnymi gośćmi Zjazdu byli: - ks. Andrzej Kołaczkowski, z polskiej parafii pw. Naszej Pani Zwycięskiej w Brisbane, p. Jan Szuba (komitet PolArt 2015 Melbourne), prof. Andrzej Kozek, p. Anna Sadurska (Radio SBS) oraz p. Jarosław Krata (Radio 4EB). Wśród zaproszonych gości zabrakło przedstawicieli polskich służb dyplomatycznych i konsularnych; Ambasadora RP p. P. Milewskiego oraz Konsula Generalnego RP, p. R. Jurkowskiej, którzy nadesłali stosowne listy. Listy te zostały odczytane Delegatom przez Prezesa RN, p. L. Wikarjusza.
W programie Zjazdu, poza bieżącymi sprawozdaniami członków Prezydium oraz Komisji Rady, głównym punktem obrad, jak przewidywano, stała siȩ dyskusja nad nowelizacją statutu RNPA. Dyskusja ta odbyła się podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, który rozpoczął obrady 28 maja wczesnym popołudniem, a zakończył je przyjęciem większości proponowanych przez Komisję Statutową poprawek, późnym wieczorem tego samego dnia. Poza ogromem zmian natury technicznej i stylistycznej, jedna poprawka, zatwierdzona jednomyślnie przez Delegatów, dotyczyła przyszłej struktury Rady. Otóż w myśl nowego zapisu w statucie, zmianie ulegają zasady przystąpienia organizacji polonijnych w Australii do RNPA. Nowy zapis znosi wymóg przynależności organizacji polonjnej do Federacji stanowej, jeżeli takowa jest zarejestrowana w danym stanie, i przyzwala na bezpośrednie przystąpienie tej organizacji do Rady Naczelnej w charakterze jej pełnoprawnego członka. Nowy zapis wychodzi na przeciw postulatom organizacji stanowych, które nie utożsamiając się z linią programową Federacji, nie miały możliwości bycia reprezentowanym na ogólnokrajowym forum polonijnym jakim jest Rada Naczelna oraz Zjazd Delegatów. Nowy zapis likwiduje tę barierę. Prezydium RNPA opublikuje niebawem szczególową informację na temat tej zmiany w statucie RNPA.
W krótkiej przerwie obrad Zjazdu Nadzwyczajnego (30 min.) Delegaci, przy lampce wina i zakąskach, podziwiali występ zespołu folklorystycznego „Obertas” oraz wysłuchali krótkiego koncertu młodego pianisty Damiana Koropatwy. Z uwagi na późną porę zakończenia sobotnich obrad, postanowiono przełożyć dyskusję nad Regulaminem Funduszu Wieczystego im. gen. Kleeberga do kolejnego Zjazdu.
Prezydium RNPA podjęło też decyzjȩ o odłożeniu dyskusji Delegatów w sprawie kryteriów przyznawania medali RNPA. Delegaci zatwierdzili jednogłośnie nowego członka Komisji Rewizyjnej, w miejsce ustȩpującego p. Jana Suchowieckiego – został nim p. Jan Tkaczyk. Przegłosowano również proponowany budżet.

W niedzielȩ 29 maja przed południem wiȩkszość Delegatów uczestniczyła w uroczystej Mszy Św. i procesji z okazji Święta Bożego Ciała w polskim kościele w Bowen Hills. Obrady Zjazdu wznowiono o godz. 12:45. Gościem Zjazdu w tej jego części był Konsul Honorowy z Brisbane p. Brian Kilmartin.

Jako pierwszy podczas niedzielnych obrad głos zabrał p. Jan Szuba. Przedstawił sprawozdanie z Festiwalu PolArt2015 podkreślając ogrom włożonej pracy, zaangażowanie wolontariuszy oraz owoce tej pracy - bogactwo imprez i rozmach tego najwiȩkszego polonijnego wydarzenia na świecie. W kolejnej części obrad Delegaci dyskutowali nad wolnymi wnioskami i dezyderatami, a część Delegatów udała siȩ, wraz z przedstawicielami organizacji PolArt2018, na warsztaty, w których uczestniczył p. J.Szuba, dzieląc się swoimi doświadczeniami z organizacji Festiwalu PolArt2015.

Przewodniczący Zjazdu zamknął obrady w niedzielę 29 maja 2016 r. o godzinie 15:00. Na zakończenie Zjazdu Delegaci odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Na miejsce kolejnego, 49. Zjazdu Delegatów, ponownie wybrano Brisbane.

Rzecznik RNPA
Ita Szymanska